تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر

خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز مرسوم بوده است. معبرین اسلامی تعابیر متعددی را دیدن خر در خواب بیان کرده‌اند و اکثریت نظر به خوش یمن بودن اینگونه خواب‌ها دارند. البته بنا به گفته مطیعی تهرانی خر می‌تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد.

منوچهر مطیعی تهرانی در جایی دیگر بیان می‌کند:
خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید.
اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.
اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای خر عبارت‌اند از:
بخت
کامیابی و بهره‌مندی
فرمانروائی
مال
زن
شادی
عزت
اقبال
بزرگی
درجه و رتبه و مرتبه

تعبیر خواب خریدن خر
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب عوض کردن خر
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌

جابرمغربی می‌گوید:
اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب خر سواری
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:
بخت و اقبال
کامیابی و بهره‌مندی
مرتبه
فرمانروایی.
ابن سیرین می‌گوید:
تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:

خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.
خر سفید: به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.
خر سرخ: به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.
خر زرد: بیمار می‌شوی.
اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، به زودی از دنیا خواهی رفت.
اگر ببینی از خر افتاده‌ای، فقیر می‌شوی.
اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.

تعبیر خواب خوردن گوشت خر
ابن سیرین می‌گوید:
اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب اعضای بدن خر
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

تعبیر خواب خر به روایت معبرین غربی
آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.
اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.
خر سواری در خواب، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.
اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.
اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.
اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.
اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
خر که می‌دود: خبر
سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده
غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید
کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید

منبع:تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر

تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب عدد و رقم

 

تعبیر خواب اعداد

ابراهیم کرمانی برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است. با تعبیر خواب عدد و رقم‌های محتلف همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

۱ عدد یکی نیک بود.
۲ عدد دو، دلیل غم بود.
۳ اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
۴ اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
۵ اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
۶ اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
۷ و ۸ اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
۹ اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
۱۰ اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
۱۱ اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
۱۲ اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
۱۳ اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
۱۴ اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
۱۵ اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
۱۶ اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
۱۷ اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
۱۸ اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
۱۹ اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
۲۰ اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
۳۰ اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
۴۰ اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
۵۰ اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
۶۰ عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
۷۰ اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
۸۰ اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
۹۰ اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
۱۰۰ اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
۲۰۰ اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
۳۰۰ اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.

۴۰۰ اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.

۵۰۰ اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
۶۰۰ اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
۷۰۰ اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
۸۰۰ اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
۱۰۰۰ اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
۳۰۰۰ اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.

۴۰۰۰ عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
۵۰۰۰ اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
۶۰۰۰ اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
۷۰۰۰ هفت هزار، گشایش کارها است.
۸۰۰۰ هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
۹۰۰۰ اگر نه هزار بیند بد است.
۱۰۰۰۰ گر ده هزار بیند مضرت است.
۲۰۰۰۰ اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
۳۰۰۰۰ اگر سی هزار بیند ظفر است.
۴۰۰۰۰ اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
۵۰۰۰۰ اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
۶۰۰۰۰ اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
۷۰۰۰۰ اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
۸۰۰۰۰ اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
۹۰۰۰۰ اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
۱۰۰۰۰۰ اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

منبع:تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

دیدن نخود در خواب چه تر باشد و چه خشک به گفته خالد اصفانی نشانه غم و ناراحتی است. حال اگر بیننده خواب نخود را به همراه گوشت پخته در خواب خورد، به واسطه حضور گوشت از غم و رنجی که در بیداری برای او پدید خواهد آمد کاسته خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج و نخود وحبوبات دیگر ملال بود.

دیدن نخود در خواب از دیدگاه معبرین غربی
آنلی بیتون می‌گوید:
خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.
اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در آ نجام کارهایتان موفق خواهید بود.
دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.
خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.

تعبیر خواب جمع آوری نخود
آنلی بیتون:
جمع آوری نخود در خواب، نشانه‌ آن است که نقشه‌هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد.
دیدن نخودهای انبار شده در خواب، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش بلاتکلیفی خواهد شد، ولی سرانجام شانس به شما رو می‌آورد و از سردرگمی نجات پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب کاشتن نخود
آنلی بیتون:
نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.
اگر خواب ببینید در زمینی نخود می‌کارید، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می‌چینید و زمینه ای فراهم می‌آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید.

منبع:تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

 

بیوگرافی اردشیر کاظمی

 

اردشیر کاظمی (زاده ۱۲۹۹ خورشیدی، بندر انزلی) بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران است. او با داشتن ۹۸ سال سن، پیرترین بازیگر ایرانی است.
چکیده ای از بیوگرافی اردشیر کاظمی:
زمینه فعالیت: بازیگر
تولد: ۱۲۹۹ بندر انزلی
محل زندگی: خیابان امیرآباد، تهران
ملیت: ایرانی
پیشه: بازیگر
سال‌های فعالیت: ۱۳۸۰–تاکنون

بیوگرافی اردشیر کاظمی:

اردشیر کاظمی، بازیگر تلویزیون و سینما، سال ۱۲۹۹ در شهر بندرانزلی متولد شد تا کنون شاید بتوان او را پیرترین بازیگر فعال در عرصه سینما نامید،‌ او روزنامه نگار،‌ تاریخ‌دان و بازیگر است، حمید جبلی سال ۱۳۸۰ کاظمی را به عنوان یکی از بازیگران فیلم سینمایی «خواب سفید» انتخاب کرد و باعث ورود او به عالم سینما شد.

اردشیر کاظمی همان سال در فیلم «قارچ سمی» به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور حضور داشت و با ایفای نقش در فیلم «دایره زنگی» در کنار بازیگرانی چون مهران مدیری و امید روحانی بیشتر شناخته شد. در کارنامه فعالیت‌های هنری او نقش‌آفرینی در هفده اثر سینمایی و چهارنمایش صحنه‌ای به چشم‌ می‌خورد.

فیلم های اردشیر کاظمی:
– آپاچی (۱۳۹۷)
– دم سرخ‌ها (۱۳۹۷)
– ما همه با هم هستیم (۱۳۹۷)
– لازانیا (۱۳۹۶)
– ما خیلی باحالیم (۱۳۹۶)
– ثبت با سند برابر است (۱۳۹۶)
– خالتور (۱۳۹۶)
– پا تو کفش من نکن (۱۳۹۵)
– نهنگ عنبر ۲ (۱۳۹۵)
– یک دزدی عاشقانه (۱۳۹۵)
– املاکی ها (۱۳۹۴)
– در دنیای تو ساعت چند است (۱۳۹۴)
– منشی مخصوص من (۱۳۹۳)
– دزدی که برای شام آمد (۱۳۹۲)
– دهه شصتی ها (۱۳۹۲)
– سیاهی لشکر (۱۳۹۲)
– انتخاب موفق (۱۳۹۲)
– گشت ارشاد (۱۳۹۱)
– یک فراری از بگبو (۱۳۹۱)
– آقای بازیگر (۱۳۹۱)
– دوقلوها (۱۳۹۱)
– اتاق ۳۱۱ (۱۳۹۱)
– نارمک (۱۳۹۰)
– پارک وی (۱۳۹۰)
– پله آخر (۱۳۹۰)
– کباب غاز (۱۳۹۰)
– جیب بر خیابان جنوبی (۱۳۹۰)
– صداست که می ماند (۱۳۹۰)
– بوسیدن روی ماه (۱۳۹۰)
– سن پطرزبورگ (۱۳۸۹)
– بلوف ۲۰۱۳ (۱۳۸۹)
– غلط انداز (۱۳۸۹)
– شکلات داغ (۱۳۸۹)
– پوپک و مش ماشاالله (۱۳۸۸)
– اخراجی‌ها ۲ (۱۳۸۷)
– پسر آدم دختر حوا (۱۳۸۷)
– بازی (۱۳۸۷)
– طهران-تهران (۱۳۸۷)
– آسانسور (۱۳۸۷)
– بمانی هفتم (۱۳۸۷)
– آخرین نقش (۱۳۸۶)
– دایره زنگی (۱۳۸۶)
– جعبه موسیقی (۱۳۸۶)
– قاعده بازی (۱۳۸۵)
– مواجهه (۱۳۸۳)
– قارچ سمی (۱۳۸۰)

سریال های اردشیر کاظمی:
– لیسانسه‌ها (۱۳۹۶)
– گسل (۱۳۹۶)
– لیسانسه ها (۱۳۹۵)
– شمعدونی (۱۳۹۴)
– آخرین ماشین دنیا (۱۳۹۴)
– ساختمان پدر (۱۳۹۳)
– معراجی ها (۱۳۹۲)
– پژمان (۱۳۹۲)
– دودکش (۱۳۹۲)
– پایتخت ۲ (۱۳۹۲)
– مهرآباد (۱۳۹۲)
– اولین انتخاب (۱۳۹۲)
– دزد و پلیس (۱۳۹۱)
– میلیاردر (۱۳۹۱)
– خوش نشین ها (۱۳۸۹)
– عید امسال (۱۳۸۹)
– خانه پدری (۱۳۸۰)
– یادداشت‌های کودکی (۱۳۸۰)

شبکه نمایش خانگی اردشیر کاظمی:
– شاهگوش (۱۳۹۲)

منبع:بیوگرافی اردشیر کاظمی

بیوگرافی اردشیر کاظمی

علی دهکردی و همسرش

بیوگرافی علی دهکردی

 

علی اسماعیل پور دهکردی متولد ۱۷ آبان ۱۳۴۴ در شهرکرد، بازیگر است

فارغ التحصیل لیسانس رشته هنرهای نمایشی با گرایش گارگردانی و بدازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می باشد، فامیلی دهکردی او نام قدیم شهرکرد است

از شهرکرد تا تهران

تا پایان تحصیلات متوسطه در شهرکرد بودم خرداد سال ۱۳۶۳ دیپلم گرفتم و پائیز همان سال وارد دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا در رشته هنرهای نمایشی با گرایش گارگردانی و بازیگری مشغول تحصیل شدم

در طی دوران دانشجوئی در نمایش های زیادی بازی کردم با دختر ها و پسر هائی که امروز هرکدامشان چهره هائی سرشناس ، نام آور و هنرمندانی توانا هستند

از شعر و شاعری تا هنر بازیگری

دبیرستان که می رفتم وارد گروه تئاتر اداره ارشاد اسلامی شهرمان شدم ، و شاید همین اتفاق ساده بود که مسیر زندگی ام را به سمت بازیگری سوق داد با آنکه تا پیش از آن – و البته تا امروز – به نقاشی، خط، موسیقی و عکاسی هم علاقمند بودم وحتی کمی هم در هر زمینه فعال بودم، و از شما چه پنهان مثل خیلی دیگر از بچه های آن سن و سال ها چیزهائی شبیه شعر هم می نوشتم
شروع بازیگری

اولین تجربه جدی ام در مقابل دوربین بازی در فیلم شانزده میلیمتری گلن به کارکردانی مهدی ودادی ، و اولین حضور کاملا حرفه ای ام بازی در سریال مهر و ماه به کارگردانی حمید لبخنده بود

بازی در سینما را هم با فیلم از کرخه تا راین به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آغاز کردم .

ازدواج + طلاق

علی دهکردی و آفرین چیت ساز (روزنامه نگار) در سال ۱۳۶۸ ازدواج کردند

اما بعد از ۱۳ سال در سال ۱۳۸۱ از بکدیگر جدا شدند، آفرین چیت ساز در سال ۹۵ با حکم دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است
امرار و معاش بازیگری

خیلی انسان متوقعی نیستم. تنها شغلم هم بازیگری است و درآمد دیگری ندارم

یکی دو سال هم است که تهیه‌ کنندگان پول‌ مان را نمی‌ دهند به تهیه‌کننده هم فشار زیادی نمی‌ شود آورد، زیرا او هم مقصر نیست. با این حال ناراضی نیستم و ناشکری هم نمی‌ کنم

تلویزیون یا سینما

به این سوال اگر بخواهید عادلانه پاسخ دهید کار سختی است. متاسفانه یک قضاوت سطحی محتوایی نسبت به کارهای تلویزیونی وجود دارد. من در یک تعریف واقعی رسانه‌ ای تفاوت خاصی بین این دو قائل نیستم
فیلم های سینمایی

● (۱۳۷۱) از کرخه تا راین (ابراهیم حاتمی کیا)
● (۱۳۷۲) پاییز بلند (منوچهر عسگری‌نسب)
● (۱۳۷۳) روز شیطان (بهروز افخمی)
● (۱۳۷۴) شیخ مفید (فریبرزصالح سیروس مقدم)
● (۱۳۷۴) ماه و خورشید (محمدحسین حقیقی)
● (۱۳۷۴) عبور از خط سرخ (جمال شورجه)
● (۱۳۷۵) خلبان (جمال شورجه)
● (۱۳۷۵) ماه و خورشید (محمدحسین حقیقی)
● (۱۳۷۵) سجده بر آب (حمید خیرالدین)
● (۱۳۸۱) گاهی به آسمان نگاه کن (کمال تبریزی)
● (۱۳۸۲) سلام (جواد ارشاد)
● (۱۳۸۶) آن مرد آمد (حمید بهمنی)
● (۱۳۸۷) تاکسی نارنجی (ابراهیم وحیدزاده)
● (۱۳۸۹) اخراجی‌ها ۳
● (۱۳۹۰) تلفن همراه رئیس جمهور
● (۱۳۹۲) فردا (ایمان افشاریان و مهدی پاکدل)
● (۱۳۹۵) دریاچه ماهی (مریم دوستی)

سریال های تلویزیونی

● (۱۳۶۹) مهر و ماه
● (۱۳۷۱) مزد ترس
● (۱۳۷۶) در قلب من
● (۱۳۷۵-۱۳۷۷) تصویر یک رویا
● (۱۳۷۷) شرکت
● (۱۳۸۴) عشق گمشده
● (۱۳۸۵) آخرین گناه
● (۱۳۸۷) شیخ بهایی
● (۱۳۸۷) مسافر زمان
● (۱۳۸۹) ملکوت
● (۱۳۹۳) پرده‌نشین
● (۱۳۹۳) جلال‌الدین
● (۱۳۹۴) میکائیل
● (١٣٩٤) معماى شاه

منبع:بیوگرافی علی دهکردی

بیوگرافی علی دهکردی

بیوگرافی آرش ظلی پور و همسرش 

بیوگرافی آرش ظلی پور

آرش ظلی پور متولد ۱۳۵۸ در تهران، مجری و خبرنگار است

فارغ التحصیل لیسانس رشته مکانیک سیالات است، می گوید در تمام طول عمر عشق به فوتبال داشته است به شدت پرسپولیسی است او یار احسان علیخانی از ماه عسل تا سه ستاره می باشد
خبرنگاری

از ۱۸ سالگی همزمان با قبولی در دانشگاه بعنوان خبرنگار وارد روزنامه ورزشی معروف بنام خبر ورزش شد؛ سپس بعنوان سر دبیر در مجلات خانه و خانواده، اتفاق نو را نیز تجربه کرد

نحوی ورود به تلویزیون

زمانی که سردبیر روزنامه البرز بود ، یه شب که همراه برادرش احسان که در سینما فعال است در راه برگشت به سمت خانه بود متوجه زنگ زدن جهانگیر الماسی می شود، او سپس برای تبریک گفتن به وی جهت برعهده گرفتن اجرای برنامه ورزش از نگاه دو با او حرف می زد در همین حین پیشنهاد اجرا از طرف جهانگیر الماسی به وی داده می شود

او در سال ۱۳۸۵ با تجربه خبرنگاری خود وارد قاب تلویزیون شد
فاصله از تلویزیون

وی از سال ۸۷ تا مهر ۱۳۹۴ به مدت ۷ سال از اجرا و حضور مستقیم در جلوی تلویزیون دور شد، اما همواره در پشت صحنه اغلب برنامه های تلویزیون و همه برنامه های ماه عسل و عید نوروز احسان علیخانی فعالیت می کرد

بازیگری

وی حضور کوتاهی در سریال دلنوازان در سال ۱۳۸۹ در نقش بازیگر داشته است

شهرت و دست پخت های خودمانی

ظلی پور با برنامه دست پخت های خودمانی چهره شناخته شده ای شد که همراه نسرین مقانلو بازیگر سینما مجری گری این برنامه رو برعهده داشتند و توانست رضایت مخاطبان خود را جلب کند و سپس با احسان علیخانی اجرای برنامه سه ستاره رو نیز برعهده دارد

عشق تهران

من عاشق تهران هستم

فکر کنم تنها با کتک بتوانند مرا از تهران بیرون ببرند و یا مجبور شوم، که بسیار کم پیش آمده است شاید در بدترین حالت، که مجبور و یا دلتنگ جایی شده ام به اصرار خانواده و همسر سفر کنیم
ازدواج

آرش ظلی پور با انتشار عکس همسرش (عکس بالا) برای او نوشت :

این خانمى که کنار منه همسر مهربون منه، یه همسر بى نظیر که براى دوست داشتنش اگه از همین حالا صد ساله دیگه هم عمر کنم بازم وقت کم میارم کسى که توى چند سال اخیر مثل کوه پشتم بوده و نذاشته مشکلات روزگار منو تسلیم خودش کنه

بیوگرافی آرش ظلی پور

علت کنار گذاشتن فوتبال

او بعنوان دروازه بان از جوانان استقلال فوتبال را شروع کرد سپس تجربه حضور در امید برق تهران را هم داشت در یکی از روزها که برای مصاحبه به یک روزنامه رفته بود به کار خبرنگاری علاقمند می شود و با پیشنهاد خود ظرف ۲۳ روز وارد حوزه خبرنگاری شد !

منبع:بیوگرافی آرش ظلی پور

بیوگرافی آرش ظلی پور

بیوگرافی افشین قطبی

سيد افشين قطبی فرزند سيد محمد قطبی در نوزدهم بهمن ۱۳۴۲ (۸ فوريه ۱۹۶۴)، در شيراز به دنيا آمد.

قطبی تا سال ۱۳۵۷ در ایران زندگی می كرد.او از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۰ در باشگاه های آلیتالیا٬ آتوباهن٬ ولی ایگلز و فلایرز آمریكا بازی كرده و بعد از آن تا سال ۱۳۷۶ در دانشگاه لس آنجلس بازیكن بوده و صاحب مدرك مربیگری حرفه ای a شده است. او از (ucla دانشگاه كالیفرنیا در لس آنجلس) درجه مهندسی برق گرفته است.

بازی مربیگری و مدرسه فوتبال …:

افشین قطبی وقتی بازی در تیم فوتبال ucla٬ دانشگاه لس آنجلس را در سن ۱۸ سالگی (سال ۱۹۸۱) آغاز كرد، فوتبال در آمریكا هنوز موضوع مهمی نبود. او چهار سال در این تیم بازی كرد و همزمان با آن به آموزش مربیگری فوتبال پرداخت و از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸)، سرمربی تیم فوتبال زنان دانشگاه ucla شد. او از سال ۱۳۶۷ همراه با گروهی دیگر در مدرسه تربیت فوتبالیست های نوجوان (agss) شروع به كار كرد. این مدرسه فوتبالیست های نوجوان را تربیت می كرد و از آنان بازیكنانی در سطح بین المللی می ساخت. جان اوبراین بازیكن تیم آ ژاكس و بسیاری دیگر از كسانی كه این مدرسه را گذراندند، بعد ها در تیم های مهم فوتبال جهان به چهره های مهم فوتبال تبدیل شدند. افشین قطبی كه ۱۳ سال در این مدرسه به تربیت فوتبالیست می پرداخت٬ با "بورا میلوتینوویچ" مربی سرشناس یوگسلاو (صرب) آشنا شد. او از بورا كه بعداً دوست مهم دوران زندگی اش شد٬ در این مدرسه برای تربیت بچه ها استفاده می كرد. آن ها هر سال فوتبالیست های جوان این مدرسه را برای بازی های دوستانه وآشنایی با فوتبال اروپا به كشور های مختلف اروپایی می آوردند. مدرسه agss در سال ۲۰۰۲ تعطیل شد. این مدرسه همچنین از مربیانی مانند پیم وربیك٬ گاس هیدینگ و استیو سمپسون استفاده می كرد.استیو سمپسون یكی از اولین مربیانی بود كه از كامپیوتر و تكنولوژی جدید برای ارتقای آموزش و مدل سازی برای برنامه ریزی در مسابقات حرفه ای استفاده كرد. افشین قطبی بعدها در رهبری تیم ملی كره جنوبی از این تكنیك استفاده كرد.

یك ایرانی در رهبری تیم ملی آمریكا:

از سال ۱۹۹۷ افشین قطبی وارد كادر فنی مربیگری تیم ملی آمریكا شد. یك سال بعد٬ او جزو گروهی بود كه علاوه بر عضویت در هیات فنی٬ گزینشگر ارشد بازیكنان تیم ملی آمریكا در جام جهانی ۱۹۹۸ بود. وقتی قرعه كشی مسابقات انجام شد و معلوم شد تیم ملی ایران و تیم ملی آمریكا در یك گروه قرار دارند٬ مربی ایرانی تیم ملی آمریكا دچار بحران شد. افشین قطبی می گوید:"من عاشق كشورم ایران و مردم آن هستم٬ اما در آن زمان در تیم ملی آمریكا مسئولیت مربیگری داشتم. وقتی متوجه شدم ایران و آمریكا در یك گروه هستند٬ دچار بحران احساسی شدیدی شدم. از یك طرف در قلبم احساس می كردم كه ایرانی ام٬ از سوی دیگر باید تلاش می كردم وظیفه تخصصی ام را به عنوان یك مربی بر حس وطن پرستی كه در من قوی است٬ ترجیح دهم. بورا میلوتینوویچ در این مورد به من كمك كرد. او بارها مربی تیم هایی بود كه رودرروی تیم ملی كشور خودش قرار می گرفتند. من می دانستم كه تیم ملی ایران چهره های بسیار مهمی دارد٬ علی دائی شگفت انگیز بود٬ كریم باقری در بازی های كوتاه و توپ های بلند مهارت بسیاری داشت٬ مهدوی كیا یكی از بهترین گوش های دنیا بود٬ و وسط كریم باقری و دائی٬ خداداد عزیزی بود كه فنی٬ خلاق و غیر قابل پیش بینی بود. مهم تر از همه تیم ملی ایران بود كه همه اعضایش در خدمت تیم بودند. "

نمی دانستم گریه كنم یا هوورا بكشم؟!

افشین قطبی احساس خودش را دز زمان بازی ایران و آمریكا چنین گفته است:"به من هشدار داده شده بود كه به گذشته ایرانی ام فكر نكنم. وقتی وارد استادیوم شدم با تشویق حیرت انگیز ایرانیانی كه حداكثر استادیوم را پر كرده بودند مواجه شدیم. دیدن این صحنه به هر كسی كه ایرانی بود احساسی از غرور می داد و من هم یك ایرانی بودم. وقتی توپ به طرف استیلی رفت٬ می دانستم چه اتفاقی می افتد و وقتی استیلی گل زد٬ نمی دانستم باید چه كار كنم٬ گریه كنم یا هوورا بكشم؟! نشستم و به روبرو خیره شدم. آن روز تمام مردم ایران در كشور از تیم ایران حمایت می كردند و این پیروزی به آنها روحیه داده بود."

كره جنوبی و یك چهارم نهایی ۲۰۰۲:

افشین قطبی پس از بازی های جام جهانی ۱۹۹۸ به آژاكس آمستردام رفت و مدتی در آنجا مشاور فنی بود٬ سپس مدتی همین كار را در تیم های گالاكسی لس آنجلس٬ kfa كره جنوبی و انجمن فوتبال چین انجام داد. او پس از آشنایی با فوتبال كره جنوبی از سال ۲۰۰۱ همراه با گوس هیدینگ سرمربی تیم ملی كره جنوبی برای آماده كردن تیم این كشور در جام جهانی ۲۰۰۲ به كره رفت. او تحلیل گر فنی گوس هیدینگ بود. افشین قطبی در مورد كارش در جام جهانی ۲۰۰۲ گفته است:"در جام جهانی ۲۰۰۲ من مدل تاكتیكی همه تیم های گروه را در كامپیوتر ساختم و از این طریق تیم و گروه مربیان بازی ها را هدایت می كردم. " او از ارزش ها و مفاهیم علمی در مربیگری استفاده می كند. تیم كره جنوبی در سال ۲۰۰۲ موفق شد تیم چهارم جام جهانی ۲۰۰۲ شود.

مربی ایرانی الاصل٬ بار دیگر به شرق آسیا بازگشت٬ اما این بار در سمت مربی تیم ملی كره جنوبی و از آن روز ها بود كه قطبی در رسانه های ایرانی مطرح و نامش در آن ها درج شد٬ در صورتیكه تا پیش از آن كمتر فوتبال دوست وطنی٬ او را می شناخت.

بیشترین تاثیر بر وی را بورا میلوتینوویچ داشته است. كو آدریانز(سرمربی سابق پورتو) و گاس هیدینك (سرمربی كره جنوبی در سال ۲۰۰۲) نیز در پرورش فكری قطبی تاثیر ویژه ای داشته اند.

بازگشت به ایران …:

در سال ۲۰۰۷ به دنبال دعوت سرپرستان تیم پرسپولیس٬ افشین قطبی پس از سی سال وارد تهران شد و با گروهی فراوان از طرفداران پرسپولیس و مادری كه سی سال بود فرزندش را ندیده بود٬ مواجه شد.

او همچنین به عنوان مشاور فنی تیم هایی مانند: آژاكس آمستردام٬ گالاكسی لس آنجلس٬ اومیا آریجای ژاپن٬ kfa كره و انجمن فوتبال چین كار كرده است. قطبی به عنوان مربی٬ با تفكر هجومی شهرت دارد.

به قول خودش فوتبال را با توپ پلاستیكی و روی زمین های آسفالت تهران آغاز كرده بود٬ از زمان نوجوانی به فوتبال علاقه داشت. قطبی گفته است:"فوتبال در روزهای نوجوانی عشق من و راه زندگی من بود. تیم های تاج و پرسپولیس را دوست داشتم و علی پروین و ناصر حجازی بازیكنان محبوب من بودند."

وی هم اکنون مربی تیم ملی یران است.

منبع:بیوگرافی افشین قطبی

بیوگرافی افشین قطبی

بیوگرافی مسعود فراستی و همسرش

 

بیوگرافی مسعود فراستی

مسعود فراستی متولد ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ در تهران، منتقد می باشد

فارغ التحصیل لیسانس فلسلفه و نمایش از دانشگاه بولونیا ایتالیا، لیسانس هنرهای تجسمی از دانشسرای هنرهای زیبای فرانسه و لیسانس اقتصاد سیاسی از دانشگاه پاریس می باشد

از خارج تا اعدام

آقای فراستنی بعد از سالها زندگی در خارج اسفند ۱۳۵۷ در ۲۷ سالگی به ایران بازگشت و در ایران عضو یک گروه سیاسی کمونیست و سخنگوی انشعاب مائویستی حزب توده بود که دستگیر و به اعدام محکوم شد

او اما عضو توابین شد و بعد از توبه کردن توانست آزاد شود

شروع به نوشتن

بصورت جدی از سال ۱۳۶۶ وقتی ۳۶ ساله بود با نوشتن در نشریه هفتگی سروش کارش را شروع کرد، می گوید این تجربه نوشتن از ۱۷ سالگی شروع می شود که بصورت غیرحرفه ای آن موقع آغاز کرده بودم که در سروش ادامه دادم
آشنایی با آوینی

در سال ۱۳۶۹ با شهید مرتضی آوینی آشنا شد و با نقد فیلم هامون در مجله سوره شروع بکار کرد و تا سال ۱۳۷۱ آنجا بود و سپس بعنوان سردبیر فصلنامه نقد سینما شد

تدریس در فرانسه تا ایران

فراستی می گوید در فرانسه تدریس کرده و از سال ۱۳۶۹ در دانشکده های سوره، سینما تئاتر، باغ فردوس، کارگاه نقد فیلم حوزه هنری، فرهنگسرای ارسباران و پایداری و … تدریس می کند

شروع به کارگردانی

اولین برنامه تلویزیونی را در سال ۱۳۶۹ به نام سینمای کمدی ساختم

سپس مجموعه های گفتگو با سینما، دست به نقد، سینما جشنواره، سینما جنگ را برای تلویزیون ساختم و در نهایت منتقد برنامه هفت شدم

موسس انجمن منتقدان

فراستی از جمله موسسین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی بود و تا سال ۱۳۷۸ در انجمن فعالیت داشت

ترجمه کتب تخصصی

استاد فراستی تابحال ۲۲ عنوان کتاب نوشته و ترجمه کرده است

اولین کتابم ترجمه سینمای کمدی و بیان فردی از کامینسکی و سپس ترجمه کتاب فانوس خیال از اینگمار برگمان را برای انتشارات سروش در آوردم

سپس کتاب های دیگری چون؛ نقد چیست، منتقد کیست، اسطوره جان فورد، کارناوال فلینی، افسانه چاپلین، کوروساوا سامورای سینما و … را نوشتم

 

بیوگرافی مسعود فراستی

ازدواج اول و دوم

در یکی از برنامه های هفت تهمینه میلانی در حالی به فراستی گفت شما هیچی از زنان نمی دانید که فریدون جیرانی مجری برنامه به شوخی گفت مسعود دو تا زن گرفته مگر میشود هیچی از زنان نفهمد
ماجرای لو رفتن همسر دوم

سبک گفتار و نگرش فکری مسعود فراستی و بهروز افخمی شباهت زیادی به هم دارد، مرجان شیرمحمدی همسر بهروز افخمی فروردین ماه با انتشار عکس بالا از همسر آقای فراستی رونمایی کرد

بعد از جنجال گسترده از انتقاد مردم به گفتار فراستی و سبک زندگی شخصی او، خانوم شیرمحمدی از این عکس به دروغ ۱۳ یاد کرد !

کافه داری

استاد فراستی یک کافه در مهر شهر کرج دارد و می گوید برنامه نقد و کلاس های خود را در آنجا در کنار تهیه قهوه، تی کشیدن و تمیز کردن میزها ادامه می دهد

گلزار : فراستی به درد نخور است

محمدرضا گلزار می گوید به نظرم آقای فراستی به درد نخورترین آدم سینمای ایران هست که هیچ قدم مثبتی در سینمای ما برنداشته است

منبع:بیوگرافی مسعود فراستی

بیوگرافی مسعود فراستی

طرز تهیه تارت کدو حلوایی

مواد لازم برای خمیر تارت :

آرد ١/٥ليوان
کره ١٢٠ گرم
تخم مرغ ١ عدد
پودر قند ٣ قاشق
شير سرد ١/٣ پيمانه

طرز تهیه خمیر تارت :

خمير تارت را اماده كنيد بعد ١ساعت استراحت در يخچال داخل قالب تارت را با خمير پر می كنيم و با چنگال سوراخ می كنيم و می گذاريم داخل فر با درجه ١٨٠ تا بپزد.

مواد لازم برای تارت کدو حلوایی :

پوره کدو حلوایی ۱ پیمانه
شیر عسلی یک دوم قوطی
تخم مرغ ۲ عدد
دارچین ۱ قاشق چایخوری
وانیل یک چهارم قاشق چایخوری

مراحل تهیه تارت کدو حلوایی :

ابتدا خمیر را طبق دستور آماده کنید. حالا پوره کدو حلوایی، شیر عسلی، دارچین، تخم مرغ ها و وانیل را با هم داخل کاسه بریزید و با همزن دستی هم بزنید تا یکدست شود.

تارت را از فر درآورده و مواد را روی تارت بریزید و دوباره آن را داخل فر گذاشته و به مدت ۳۰ دقیقه یا تا زمانی که یک خلال دندان را در تارت فرو کنید و تمیز بیرون بیاید، بپزید.

نکته برای تهیه تارت کدو حلوایی :

* مواد داخل تارت مانند کیک سفت نیست و یک حالت پفکی و نرم دارد.

* شیر عسلی را می توانید از سوپر مارکت ها تهیه کنید در صورتیکه در دسترس نبود، می توانید آن را با عسل جایگزین کنید.

* می توانید برای پایه تارت از ساقه طلایی و کره آب شده استفاده کنید.

منبع:طرز تهیه تارت کدو حلوایی

طرز تهیه تارت کدو حلوایی

طرز تهیه حلیم بادمجان

طرز تهیه حلیم بادمجان

طرز تهیه حلیم بادمجان

حلیم بادمجان از جمله غذاهای ایرانی خوشمزه و لذیذ است که با مواد مغذی که در تهیه آن استفاده می شود بسیار مقویست و در بیشتر مناطق کشور از جمله اصفهان و کاشان بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.حلیم بادمجان

مواد لازم حلیم بادمجان

بادمجان ۱ کیلو
عدس ا پیمانه
پیاز سرخ کرده ا پیمانه
کشک زعفرانی ۱ پیمانه
گوشت گوسفندی ۵۰۰ گرم
سیر سرخ کرده ۱ الی ۲ قاشق غذا خوری
زعفران ایرانی ۱/۲ پیمانه
نعناع داغ یک چهارم پیمانه
سیر تازه ۲ حبه
نمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازم
روغن به میزان لازم
گردوی پودر شده برای تزیین

مراحل تهیه حلیم بادمجان

برای درست کردن حلیم بادمجان بهتر است ابتدا بادمجان های پوست کنده وقطعه قطعه شده را از چند ساعت قبل در آب و نمک قرار دهید تا هم هنگام سرخ کردن روغن کمتری مصرف کند و هم اگر بادمجان ها تلخ باشد تلخی آن هم گرفته شود.

سپس عدس ها را با مقداری آب بپزید و آماده کنید . بهتر است کمی هم به آن دارچین اضافه کنید تا سردی عدس گرفته شود.و طبع غذا گرم شود. بعد پیاز ها را به صورت عسلی سرخ میکنیم .

کشک پاستوریزه را هم می جوشانیم و کمی به آن زعفران اضافه میکنیم تا کشک زعفرانی شود .
نعناع خشک را هم با کمی روغن به مدت ۲ دقیقه تفت میدهیم، دقت کنید که نعناع نسوزد و رنگ سبز خود را حفظ کند.

همچنین گوشت را با کمی فلفل سیاه و پیاز سرخ شده و سیر خام و زرد چوبه تفت میدهیم و میگذاریم تا با کمی آب کاملا بپزد.
کوبیدن گوشت ها و بادمجان برای مرحله آخر حلیم بادمجان
بعد از اینکه همه مواد را آماده کردیم باید بادمجان های سرخ شده را ساطوری کنیم و گوشت های پخته شده را هم ریش ریش کنید و عدس ، گوشت و بادمجان را با گوشت کوب برقی یا دستی میکوبیم تا مخلوط شوند البته نیاز به کوبیدن زیاد نیست.مخلوط آماده شده را در ظرفی میکشیم و با پودر گردو، نعناع داغ ، سیر و کشک زعفرانی به دلخواه تزیین میکنیم.

نکات تکمیلی در مورد حلیم بادمجان
حلیم بادمجان جزو غذای محلی – اصفهان میباشد
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا ۳۰ دقیقه
و زمان پخت و انتظار آن در حدود ۳ ساعت و ۰ دقیقه میباشد .
حلیم بادمجان را می توانید در وعده نهار – شام – پیش غذا – سرو کنید .
همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار – میل کرد .
توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ۴ نفر مناسب میباشد.

منبع:طرز تهیه حلیم بادمجان

طرز تهیه حلیم بادمجان