روزعاشورا چه گذشت؟

روزعاشورا چگونه گذشت؟

روزعاشورا چه گذشت؟

اندرزهاى پیش از نبردامام حسین علیه السلام براى پیش گیرى از نبرد و خون ریزى نیروهاى دو طرف ، تلاش زیادى به عمل آورد و از هر راه ممکن مى خواست از کشتار مسلمانان جلوگیرى نماید و خون کسى بر زمین نریزد.

الف – قبل از شهادت امام حسین علیه‌السلام:

۱ – تنظیم سپاه:
امام حسین علیه السلام پس از نماز صبح ، سپاه خویش را که متشکل از ۳۲ تن سواره و ۴۰ تن پیاده بودند، به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول را در بخش میمنه ، دسته دوم را در بخش میسره و دسته اى را میان آن دو قرار داد.

فرماندهى بخش میمنه را به ((زهیر بن قین )) و فرماندهى بخش میسره را به ((حبیب بن مظاهر)) واگذار کرد و خود در وسط دو سپاه مستقر شد و بیرق سپاه را به برادرش عباس بن على علیه السلام معروف به قمر بنى هاشم سپرد

و خیمه ها را در پشت سر قرار داد. عمر بن سعد نیز سپاهیان جنایت پیشه خود را به چند گروه تقسیم کرد. وى ، فرماندهى بخش میمنه را به عمر بن حجاج ، فرماندهى بخش میسره را به شمر بن ذى الجوشن ، فرماندهى سواره نظام

را به عروه بن قیس و فرماندهى پیاده نظام را به شبث بن ربعى واگذار کرد. وى بیرق ، ننگین سپاه خود را به غلامش ((درید)) سپرد. دو سپاه در برابر یک دیگر صف آرایى کرده و براى آغاز نبرد سرنوشت ساز، لحظه شمارى مى کردند.

۲ – اندرزهاى پیش از نبردامام حسین علیه السلام براى پیش گیرى از نبرد و خون ریزى نیروهاى دو طرف ، تلاش زیادى به عمل آورد و از هر راه ممکن مى خواست از کشتار مسلمانان جلوگیرى نماید و خون کسى بر زمین نریزد. ولى دشمن که مغرور از کثرت سپاه خود و قلت یاران امام علیه السلام بود، به هیچ صراطى مستقیم نبود و به هیچ پیشنهادى پاسخ مثبت و کار ساز نمى داند و خواهان تعیین تکلیف از راه نبرد و خون ریزى بود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، برخى از یاران خود را به نزد سپاه دشمن فرستاد تا با آنان گفت و گو کرده و با بیان حقایق و واقعیت ها، آنان را از شرارت و جنایت منصرف کنند. آن حضرت ، خود نیز بارها براى اندرز سپاه کفر پیشه دشمن ، پا پیش نهاد و با بیان خطبه هایى روشن گر، آنان را به حفظ آرامش و عدم خون ریزى دعوت کرد و از جنگ و مبارزه بازداشت . (۱) ولى جز تعدادى اندک که از خواب غفلت بیدار شده و حقیقت را دریافتند و به سپاه آن حضرت پیوستند، بقیه آنان در ضلالت و گمراهى خویش باقى مانده و بر آغاز جنگ اصرار مى کردند.

۳ – پشیمانى حر بن یزیدحر بن یزید تمیمى که از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود و همو بود که در وهله نخست ، راه را بر امام حسین علیه السلام بست و او را به اجبار و اکراه به کربلا رهسپار گردانید گردانید: وقتى بزرگوارى امام حسین علیه السلام و حقیقت خواهى وى را ملاحظه کرد و از سوى دیگر شاهد نیت هاى پلید عمر بن سعد و لشکریان عبیدالله بن زیاد و جنایت ها و ستم کارى هاى آنان بود، از خواب غفلت و دنیاطلبى بیدار شد و در خود احساس نگرانى و ندامت نمود و در وى دگرگونى شگفتى به وجود آمد. به طورى که یکباره سپاه کفر پیشه عمر بن سعد را ترک و به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام رهسپار شد. حر به نزد امام حسین علیه السلام رفت و از آن حضرت در خواست عفو و بخشش نمود و از کردار و رفتارهاى پیشین خود اظهار پشیمانى کرد. امام حسین علیه السلام با مهربانى تمام حر بن یزید را پذیرفت و از وى استقبال کرد و با رفتار خود موجب تقویت ایمان حر گردید.حر براى روشن گرى سپاه دشمن به سوى آنان برگشت و با معرفى خود و چگونگى هدایت یافتنش ، آنان را به راه خیر و سعادت و پیوستن به سپاه حقیقت جوى امام حسین علیه السلام دعوت کرد. (۲) دشمنان که از ملحق شدن حر به امام حسین علیه السلام بسیار نگران و ملتهب شده بودند، وى را سنگباران و تیر باران کرده و از نزدیک شدنش به نیروهاى خود بازداشتند. حر به ناچار به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام برگشت . پیوستن حر به سپاه امام حسین علیه السلام و سخنرانى وى براى سپاه عمر بن سعد در دفاع از امام حسین علیه السلام ، براى عمر بن سعد و دیگر جنگ افروزان دشمن بسیار گران و نگران کننده بود و تاثیر زیادى در نیروهاى دشمن به وجود آورد.

۴ – هجوم سراسرى سپاه دشمن که از پیوستن حر و چند نفر دیگر به سپاه امام حسین علیه السلام احساس خطر و ریزش نیرو کرده و ادامه این وضعیت را به زیان خود مى دید، فرمان حمله را صادر کرد. عمر بن سعد با رها کردن تیرى به سوى سپاهیان امام حسین علیه السلام جنگ را به طور رسمى آغاز و سپاهیان نگون بخت خود را به نبرد و تهاجم ترغیب و تشویق کرد.در اندک مدتى دو سپاه به یکدیگر نزدیک شده و با ابزارهاى جنگى آن روز به نبرد پرداختند. در این نبرد، شگفتى تاریخ به وقوع پیوست و معادلات نظامى در هم ریخت ، و آن ، دفاع یک سپاه کمتر از صد نفر که برخى از آنان را نوجوانان و یا کهن سالان و سالخوردگان تشکیل مى دادند، در برابر یک سپاه چند ده هزار نفرى بود. این سپاه اندک ، با دلاورى و دلیرى تمام از حیثیت و موجودیت خویش و اعتقادات و اصول مذهبى و سیاسى خود دفاع و پاسدارى نموده و مغلوب دشمن نشدند. هر یک از یاران امام حسین علیه السلام با ده ها تن از نیروهاى دشمن به نبرد نابرابر و تن به تن پرداخت ولى هیچ گونه سستى و تردیدى در وى ملاحظه نمى شد و این روحیه بالاى رزمى اعتقادى براى دشمن ، سنگین و کمر شکن بود. یاران امام حسین علیه السلام با سرافرازى ، به شرف شهادت نایل شده و یا با ادامه دلاورى ، دشمن را مستاصل و زمین گیر نمودند.تصور دشمن در آغاز بر این بود که سپاه کم عده امام حسین علیه السلام در لحظات نخستین هجوم سراسرى ، نابود شده و از هستى ساقط مى شوند و غائله کربلا به راحتى پایان مى پذیرد، ولى پس از درگیر شدن با آنان ، تازه فهمیدند که با کوهى استوار از ایمان و عقیده روبرو شدند و از میان بردن آنان ، کار آسانى نیست .یاران امام حسین علیه السلام از بامداد تا عصر عاشورا نبرد را ادامه داده و تا آخرین قطره هاى خون خود از قیام امام حسین علیه السلام پاسدارى کردند.محدث قمى از محمد بن ابى طالب موسوى روایت کرده است که در این نبرد، پنجاه تن از یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند.(۳)

۵ – نبرد انفرادىدشمن که از نبرد سراسرى و تهاجمى ، نتیجه اى نگرفته بود، به تدریج به سوى نبرد انفرادى روى آورد. زیرا اگر چه سپاه عمر بن سعد جملگى براى نبرد با امام حسین علیه السلام آمده بودند، ولى در میان آنان مردان زیادى بودند که جنگ با فرزند زاده رسول خدا صلى الله علیه و آله را روا نداشته و به اکراه و اجبار در سپاه عمر بن سعد قرار گرفته و بودند. بدین جهت در کار نبرد عمومى و هجوم سراسرى تعلل نمى ورزیدند و عمر بن سعد را در رسیدن به مقاصد پلیدش ناکام گذاشته بودند.گفتنى است که روى کرد به نبرد انفرادى ، براى سپاه کم تعداد امام حسین علیه السلام نیز خوش آیند و پسندیده تر بود. زیرا در این صورت هر یک از یاران امام علیه السلام مى توانست با چندین نفر از سپاه بى انگیزه دشمن نبرد کند و دشمن را در موضع انفعالى قرار دهد. همین امر باعث طولانى تر شدن مبارزات گردید. یاران امام حسین علیه السلام یکى از دیگرى با انگیزه ایمان و اعتقاد، از آن حضرت اجازه رزم گرفته و وارد صحنه مى شدند و سرانجام شرافتمندانه جام شهادت را سر مى کشیدند. تعدادى از یاران امام علیه السلام تا پیش از ظهر عاشورا به همین نحو به شهادت رسیدند.
۶ – نماز ظهر عاشورا به هنگام ظهر، یکى از یاران امام علیه السلام به نام ابوثمامه صیداوى ، آن حضرت را متوجه وقت نماز ظهر کرد. امام حسین علیه السلام که به نماز اهمیت ویژه اى مى داد، دستور داد که جنگ را متوقف کرده و همگى به نماز پردازند.پیشنهاد امام حسین علیه السلام مورد موافقت دشمن قرار نگرفت و آنان هم چنان به نبرد خود ادامه مى دادند. امام حسین به ناچار، یکطرفه جنگ را متوقف کرد و با یاران اندک خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف (نماز ویژه زمان جنگ ) به جاى آورد. یاران آن حضرت دو دسته شده ، دسته اى به نماز امام علیه السلام اقتدا کرده و دسته اى دفاع مى نمودند. اما دشمنان هیچ گونه ترحمى به امام علیه السلام و نمازگزاران نکرده و با رها کردن تیر، آنان را هدف قرار مى دادند. برخى از مدافعان امام حسین علیه السلام ، دشمن را از اطراف نماز گزاران پراکنده کرده و برخى دیگر خود را سپر تیرها قرار داده و مانع رسیدن آنها به وجود امام حسین علیه السلام مى شدند. سعید بن عبدالله حنفى ، از جمله آنانى بود که خود را سپر امام علیه السلام قرار داد. وى هر تیرى که به جانب امام حسین علیه السلام مى آمد، خود را سپر آن مى کرد و آن قدر در این راه ایستادگى کرد تا نماز امام علیه السلام به پایان رسید. در آن هنگام به زمین افتاد و به شرف شهادت نایل آمد. علاوه بر زخم شمشیر و نیزه ، از بدن این شهید دلاور، تعداد سیزده چوبه تیر یافتند.(۴)

۷ – شهادت سایر یارانپس از نماز، یاران امام حسین علیه السلام روحیه رزمى تازه اى یافته و به سوى دشمن هجوم آوردند. تمام یاران امام علیه السلام ، از جمله جوانان برومند بنى هاشم و فرزندان ، برادران ، برادرزادگان ، خواهر زادگان و عموزادگان آن حضرت به جهاد و دفاع پرداخته و به شهادت رسیدند.نبرد دلاور مردانى چون زهیر بن قین ، نافع بن هلال ، مسلم بن عوسجه ، حبیب بن مظاهر، حر بن یزید و بریر بن خضیر از میان یاران امام حسین علیه السلام و شیرمردانى چون على اکبر علیه السلام ، عباس بن على علیه السلام ، قاسم بن حسین علیه السلام و عبدالله بن مسلم علیه السلام از جوانان بنى هاشم به یاد ماندنى و فراموش نشدنى است .نبرد هر یک از آنان ، لرزه اى در ارکان سپاه کفر به وجود آورد و شهادت آنان تاثیر شکننده اى در وجود مبارک امام حسین علیه السلام پدید آورد.به طورى که آن حضرت هنگامى که تنها شد و یک تنه با دشمن نبرد مى کرد، به یاد یاران شهید خود مى افتاد و گاهى به سوى آنان نظرى مى افکند و آنان را یارى مى طلبید و مى فرمود: اى عباس ، اى على اکبر، اى قاسم ، اى زهیر، اى حر کجایید؟

۸ – مبارزه و شهادت امام حسین علیه السلامامام حسین علیه السلام پس از آن که همه یاران خود را از دست داد، بانوان عصمت پناه را در خیمه اى گرد آورد و آنان را تسلى و دلدارى داد و به صبر و شکیبایى سفارش نمود و با قلبى شکسته از آنان خداحافظى کرد.آن حضرت ، فرزندش امام زین العابدین علیه السلام را که در بیمارى سختى به سر مى برد، جانشین خویش قرار داد و با او نیز وداع کرد و آماده نبرد با دشمن گردید. امام حسین علیه السلام به تنهایى ، ساعاتى چند با دشمن مبارزه کرد و به هر طرف حمله مى کرد گروهى را به هلاکت مى رسانید.هرگاه براى آن حضرت فرصتى به دست مى آمد، به خیمه ها بر مى گشت و با حضور خود، کودکان و زنان بى پناه را تسلى مى داد و بار دیگر با آنان خداحافظى مى کرد. شاید مقصود آن حضرت از تردد میان خیمه و میدان نبرد، براى آمادگى بیشتر بازماندگانش براى پذیرش شهادت آن حضرت بود. در یکى از خداحافظى ها، فرزند شیرخوار خود را جهت سیراب کردنش به سوى دشمن آورد و از آنها تقاضاى آب براى فرزند شیرخوار خود کرد، ولى سپاه سنگ دل عمر بن سعد به فرزند شش ماهه او رحم نکرد و با هدف تیر قرار دادنش ، وى را در آغوش پدر غرقه به خون کرد.امام حسین علیه السلام بدن غرقه به خون على اصغر علیه السلام را به خیمه برگرداند و بار دیگر به مبارزه پرداخت . آن حضرت ، زخم هاى فراوانى را در میدان مبارزه متحمل شد، تا آن که بر اثر کثرت جراحات به زمین افتاد.در آن حال نیز دشمنان رهایش نکرده و با ابزارهاى گوناگون ، از جمله تیر، نیزه ، شمشیر و سنگ بر بدنش ضرباتى وارد آوردند.سرانجام ، آن حضرت تاب و توان از کف داد و بر خاک گرم کربلا بر زمین افتاد و آماده مهمانى خدا گردید.شمر بن ذى الجوشن ، با قساوت تمام به سوى بدن خونین آن حضرت رفت ، در حالى که رمقى در بدن شریفش بود، سر مبارکش را از قفا جدا کرد و سر بریده را به خولى اصبحى تحویل داد تا به نزد عمر بن سعد منتقل کند.

ب – پس از شهادت امام حسین علیه السلام:
دشمنان اهل بیت پس از شهادت جان سوز امام حسین علیه السلام و یارانش ، دست از جنایات خویش برنداشتند، بلکه در این روز غم آلود جنایت هاى دیگرى مرتکب شدند که به اختصار بیان مى کنیم :

۱ – غارت خیمه هاسپاه عمر بن سعد، به ویژه دسته نابکار شمر، پس از شهادت امام حسین علیه السلام به خیمه هاى آن حضرت یورش برده و خیمه ها را غارت کردند و چهارپایان ، لباس ها، صندوق ها، اسلحه ها و خوراکى ها را به یغما بردند. آنان ، حتى حریم اهل بیت علیه السلام را مراعات نکردند و زیور و لباس هاى زنان را از آن ها ستاندند، به طورى که زنان اهل بیت علیه السلام به عمر بن سعد پناهنده شده و از شدت جنایت کارى شمر و گروه نابکارش ‍ شکایت کردند و عمر بن سعد به ظاهر، دستور داد که از غارت خیمه ها دست بردارند.( ۵) از حمید بن مسلم روایت شد: به اتفاق شمر بن ذى الجوشن و گروهى از پیادگان ، از خیمه ها گذشتیم تا به على بن الحسین علیه السلام رسیدیم که از شدت بیمارى از هوش رفته بود. همراهان شمر گفتند: که این بیمار را هم بکشیم ؟من گفتم : سبحان الله چه بى رحم مردمید شما. آیا این کودک ناتوان را هم مى خواهید بکشید؟ همین بیمارى که بر او عارض شده ، او را کافى است . به هر طریقى بود آنان را از کشتن على بن الحسین علیه السلام بازداشتم ، ولى آن بى رحم ها پوستى را که آن حضرت بر آن خفته بود بکشیدند و به یغما بردند.(۶)
۲ – آتش زدن خیمه ها شمنان پس از غارت خیمه ها و به یغما بردن دارایى ها و اشیاى موجود بازماندگان ، خیمه ها را به آتش کشیدند. در این هنگام ، کودکان و زنان بى سرپرست ، از خیمه ها بیرون آمده و به بیابان هاى اطراف گریختند.راوى گفت : پس از غارت خیمه ها، آن ها را آتش زدند و بانوان مکرمات با سر و پاى برهنه در حالى که لباس هاى ایشان را ربوده بودند، از خیمه ها بیرون ریختند و صدا به شیون و گریه بلند نمودند و در حال خوارى به اسیرى رفتند.( ۷)

۳ – تاختن اسب بر پیکر شهیدان عمر بن سعد خطاب به سپاه خود گفت : چه کسانى آمادگى تاختن اسب بر کشتگان را دارند؟ ده نفر از آنان اعلام آمادگى کردند که از آن جمله بودند: اسحاق بن حیاه حضرمى ، احبش بن مرثد و اسید بن مالک .این عده پس از نعل بندى اسبان خویش بر پیکر شهیدان کربلا، از جمله اباعبدالله الحسین علیه السلام اسب تاختند و پیکرهاى پر از جراحت و بى سر شهیدان را در هم شکستند.(۸) این گروه نابکار وقتى برگشتند، در نزد عبیدالله بن زیاد براى گرفتن جایزه خیانت و جنایت خویش ، از کار خود چنین تعریف کردند: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعبوب شدید الاسر؛ ما کسانیم که بر بدن حسین و یارانش اسب راندیم به حدى که استخوانهاى سینه آنان را در زیر سم ستوران چون آرد نرم کردیم !عبیدالله بن زیاد، اعتنایى به آن ها نکرد و دستور داد که جایزه اندکى به آنها بدهند. این عده پس از قیام مختار بن ابى عبیده ثقفى (در سال ۶۶ ه .ق در کوفه به سزاى اعمالشان رسیدند. به دستور مختار دست و پاى آنان را با میخ ‌هاى آهنین بر زمین کوبیدند و بر بدنشان آن قدر اسب دوانیدند که پیش ‍ از هلاکت شدنشان اعضا و اجزاى بدنشان از هم جدا شد.(۹)

۴ – ارسال سر مقدس امام حسین علیه السلام به کوفه عمر بن سعد در عصر عاشورا براى خوش خدمتى بیش تر و اعلام وفادارى به عبیدالله بن زیاد و خاندان بنى امیه ، دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام را با شتاب به کوفه ببرند و عبیدالله بن زیاد را از پایان یافتن غائله کربلا با خبر گردانند.

ماموریت رساندن سر مقدس اباعبدالله الحسین علیه السلام با خولى بن یزید اصبحى و حمید بن مسلم بود. آنان شب به کوفه رسیدند. در آن هنگام دارالاماره نیز بسته بود. به همین جهت شب را در خانه خویش گذرانده و بامداد روز یازدهم سر مقدس امام حسین علیه السلام را نزد عبید الله بردند.

سرهاى دیگر شهیدان را پس از بریدن و شست و شو دادن ، میان سرکردگان جنایت کار تقسیم کردند تا نزد عبیدالله برده و پاداش بگیرند و بدین وسیله به وى نزدیک شوند.(۱۰)

منبع:روزعاشورا چه گذشت؟

روزعاشورا چه گذشت؟

عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

منبع:عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

عکس پروفایل تاسوعا و عاشورا

فلسفه عاشورا از نگاه دکتر شریعتی

در طول قرن های گذشته به جای آنکه به واقعه ی عاشورا از نظر یک منبع بزرگ تاریخی، انسانی، اخلاقی و نقد دینی پرداخته شود، فقط به گریه و شمردن اسباب مظلومیت امام حسین (ع) پرداخته و از دردها و رنج های امام، بی خبر عبور کرده ایم. البته منظور دردهای جسمانی نیست، مسلماً درخواست امام از بازماندگان عاشورا این بود که سِرّ ماجرا را زبان به زبان بیان کنند و مردم را به حق دعوت نمایند، چشم های خفته را بیدار کنند تا جهان و آدمیان در ارزیابی رویدادهای اطراف خود، از اندیشه به جای احساس سود جویند.

دکتر علی شریعتی پیرامون واقعه ی عاشورا می کوشد تا تصویری حیات بخش، زندگی بخش و عزت آفرین ارائه نماید تا خیمه ی روشن امام حسین (ع) را از زمزمه ی خواب آلودگی و تحریف زدگی نجات بخشد و امام را نه در آسمان ها که در روی زمین و نه برای گریستن که برای نگریستن و زندگی درست به انسان ها معرفی نماید. شما می توانید خلاصه ای از دو کتاب «حسین وارث آدم» و «حسین آموزگار شهادت»، از دکتر شریعتی را برای یافتن حقایق، همین الان بخوانید.

در کتاب حسین وارث آدم می خوانیم:

امروز شهیدان پیام خویش را با خون گذاشتند و روی در روی ما روی زمین نشستند تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند.

اکنون حسین (ع) با همه هستی اش آمده است تا در محکمه تاریخ و در کنار فرات شهادت دهد، که یزید یک حاکم است بر همه تاریخ، یک ظالم است که بر تاریخ حکومت می کند، یک جلاد است که شهید می کند و در طول تاریخ فرزندان بسیاری قربانی این جلاد شده اند و زنان بسیاری در زیر تازیانه های این جلاد خاموش گشته اند.

یکی از بهترین و حیات بخش ترین سرمایه هایی که در تاریخ تشیع وجود دارد شهادت است، ما از وقتی به گفته جلال، سنت شهادت را فراموش کرده ایم و به مقبره داری شهیدان پرداخته ایم، مرگ سیاه را ناچار گردن نهاده ایم و از هنگامی که به جای شیعه ی علی (ع) بودن، و به جای شیعه ی حسین بودن و شیعه ی زینب بودن، یعنی پیرو شهیدان بودن، زنان و مردان ما فقط عزادار شده اند و بس، در عزای همیشگی مانده ایم.

شهید یعنی حاضر؛ افرادی که مرگ سرخ را به دست خویش، به عنوان نشان دادن عشق خویش به حقیقتی که در حال مرگ است و به عنوان تنها سلاح برای جهاد در راه ارزش های بزرگی که در حال مسخ شدن است، انتخاب می کنند، شهیدان، حیّ و حاضرند و شاهد و ناظرند، نه تنها در پیشگاه خدا که در پیشگاه خلق نیز و در هر عصری و قرنی و هر زمانی و هر زمینی؛ و آنها که تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند، مرده های خاموش پلید تاریخ اند؛ و ببینید که آیا افرادی که سخاوتمندانه با حسین (ع) به قتلگاه خویش آمده اند و مرگ خویش را انتخاب کرده اند – در حالی که صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندن شان بود و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندن شان بود، توجه و تاویل نکرده و مُردند – زنده هستند؟ یا آنها که برای ماندن شان تن به ذلت و پستی و رها کردن حسین (ع) داده اند؟ افرادی که حسین را رها نکردند، زنده اند و یا کسانی که با تحمل کردن یزید زنده ماندند؟ کدام هنوز زنده اند؟

هر کس زنده بودن را فقط در یک لَش متحرک نمی بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین (ع) را با همه وجودش می بیند و حس می کند، و مرگ افرادی را که به ذلت ها تن داده اند تا فقط زنده بمانند، نیز مشاهده می کند. اگر یک خون پیام نداشته باشد، در تاریخ گنگ می ماند و اگر یک خون پیام خویش را به همه نسل ها نرساند آنگاه، جلاد، شهید را در حصار یک عصر و یک زمان محبوس می کند. اگر زینب پیام کربلا را به تاریخ باز نگوید، کربلا در تاریخ می ماند و افرادی که به این پیام نیازمندند از آن محروم می مانند…. رسالت زینب پیامی است برای همه ی انسان ها، به همه ی کسانی که به مرگ حسین (ع) می گریند…. پیام زینب به آنها است که ای همه! ای هر که با این خاندان پیوند و پیمان داری! و ای هر کس که به پیام محمد مومن هستی! خود بیاندیش، انتخاب کن! در هر عصری و در هر نسلی و از هر سرزمینی که آمده ای، پیام شهیدان کربلا را بشنو که گفته اند: افرادی می توانند خوب زندگی کنند که می توانند خوب بمیرند. بگو ای همه کسانی که به پیام توحید به پیام قرآن و به راه علی و خاندان او معتقدید، ای همه کسانی که پس از ما می آیید، پیام خاندان ما به شما این است: که این خاندانی است که هم هنر خوب مردن را می داند و هم هنر خوب زیستن را، پیام او به همه ی بشریت که اگر دین دارید و اگر دین ندارید، حریت و آزادگی بشر مسئولیتی بر دوش شما نهاده که به عنوان یک انسان دیندار یا انسان آزاده، شاهد زمان خود و شهید حق و باطلی که در عصر خود درگیر است، باشید که شهیدان ما ناظرند، آگاهند، زنده اند و همیشه حاضرند…. آنها که مانده اند باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدی اند.

حسین (ع) در موقعیتی قرار گرفته که همه در زیر گام های قدرت و فریب، تمکین می کنند و زمان، کاملاً در اختیار سکوت، خفقان و تسلیم است و او نمی تواند خاموش بنشیند که مسئولیت جنگیدن با ظلم را دارد.

از طرفی نمی تواند بجنگد که نیروی جنگیدن ندارد! فضا در قبضه ی قدرت زورمند حاکم است، نه می تواند فریاد کند، نه می تواند خاموش بماند، نه می تواند تسلیم باشد و نه می تواند حمله کند…، و در برابرش نیرومندترین امپراطوری وحشی جهان که در فریبنده ترین جامه تقدس و تقوا بر اریکه ی سلطنت و قدرت تکیه زده است!! و او تنهاست.

آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است تا به همه ی آنها که جهاد را تنها در توانستن می فهمند و به همه ی آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه کردن می دانند، بیاموزد که شهادت نه یک باختن که یک انتخاب است، انتخابی که مجاهد با قربانی شدن خویش در آستانه ی معبد آزادی و محراب عشق پیروز می شود.

شهادت جنگ نیست رسالت است، سلاح نیست پیام است، کلمه ای که با خون تلفظ می شود.

اینکه حسین همه عزیزانش را در خون می بیند و جز دشمن کینه توز و غارتگر در برابرش نمی بیند و فریاد می زند که: «آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟»؛ مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سوال، سوال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش، از آینده است و از همه ماست و این سوال، انتظار حسین را از عاشقانش بیان می کند و دعوت شهادت او را به همه افرادی که برای شهیدان حرمت و عظمت قائلند، اعلام می نماید.

افسوس که روضه خوانی، هیئت داری و زنجیرزنی بر اندیشه ورزی، نظرسنجی و نظاره گری غلبه کرده؛ و برجسته ترین چهره در بررسی واقعه ی عاشورا، مداح شد نه نقاد و نه متفکر.

منبع:فلسفه عاشورا از نگاه دکتر شریعتی

فلسفه عاشورا از نگاه دکتر شریعتی

روز هشتم محرم در كربلا چه گذشت؟

روز هشتم محرم در كربلا چه گذشت؟

چون تحمل عطش خصوصاً برای کودکان دیگر امکان پذیر نبود، مردی از یاران امام حسین (علیه السلام) به نام یزید بن حصین همدانی که در زهد و عبادت معروف بود، به امام گفت: به من اجازه بده تا نزد عمر بن سعد رفته و با او در مورد آب مذاکره کنم شاید از این تصمیم برگردد.

ملاقات یزید بن حصین همدانى و عمر بن سعد
چون تحمل عطش خصوصاً برای کودکان دیگر امکان پذیر نبود، مردی از یاران امام حسین (علیه السلام) به نام یزید بن حصین همدانی که در زهد و عبادت معروف بود، به امام گفت: به من اجازه بده تا نزد عمر بن سعد رفته و با او در مورد آب مذاکره کنم شاید از این تصمیم برگردد.

امام (علیه السلام) فرمود: اختیار با توست.

او به خیمه عمر بن سعد وارد شد، بدون آنکه سلام کند.

عمر بن سعد گفت: ای مرد همدانی چه عاملی تو را از سلام کردن به من بازداشت؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمی شناسم؟

آن مرد همدانی گفت: اگر خود را مسلمان می پنداری، پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته ای و آب فرات را که حتی حیوانات این وادی از آن می نوشند، از آن مضایقه می کنی و اجازه نمی دهی تا آنان نیز از این آب بنوشند، حتی اگر جان بر سر عطش بگذارند؟ و گمان می کنی که خدا و رسول او را می شناسی؟

عمر بن سعد سر به زیر انداخت و گفت: ای همدانی من می‌دانم که آزار کردن این خاندان حرام است اما عبیدالله مرا به این کار واداشته است و من در لحظات حساس قرار گرفته ام و نمی دانم باید چه کنم؟ آیا حکومت ری را رها کنم، حکومتی که در اشتیاق آن می سوزم؟ و یا اینکه دستانم به خون حسین آلوده گردد در حالی که می دانم کیفر این کار آتش است، ولی حکومت ری به منزله نور چشم من است. ای مرد همدانی در خودم این گذشت و فداکاری را که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم نمی بینم.

یزید بن حصین همدانی بازگشت و ماجرا را به عرض امام رسانید و گفت: عمر بن سعد حاضر شده است که شما را برای رسیدن به حکومت ری به قتل رساند.

ملاقات امام حسین (علیه السلام) و عمر بن سعد
امام حسین (علیه السلام) مردی از یاران خود به نام عمرو بن قرظه انصاری را نزد عمر بن سعد فرستاد و از او خواست که شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقاتی داشته باشند، عمر سعد نیز پذیرفت. شب هنگام امام حسین (علیه السلام) با ۲۰ نفر از یارانش و عمر بن سعد با ۲۰ نفر از سپاهیانش در محل موعود حضور یافتند.

امام حسین (علیه السلام) به همراهان خود دستورداد تا برگردند و فقط برادر خود حضرت عباس بن علی (علیه السلام) و فرزندش حضرت علی اکبر (علیه السلام) را در نزد خود نگاه داشت و همین طور عمر بن سعد نیز به جز فرزندش حفص و غلامش به بقیه همراهان دستور بازگشت داد.

ابتدا امام حسین (علیه السلام) آغاز سخن کرد و فرمود:

ای پسر سعد آیا با من مقاتله می کنی و از خدایی که بازگشت تو بسوی اوست، هراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی. آیا تو این گروه را رها نمی کنی تا با ما باشی؟ و این موجب نزدیکی توبه خداست.

عمر بن سعد گفت: اگر از این گروه جدا شوم، می ترسم که خانه ام را خراب کنند.

امام حسین (علیه السلام) فرمود: من برای تو خانه ات را می سازم.

عمر بن سعد گفت: من بیمناکم که املاکم را از من بگیرند.

امام فرمود: من بهتر از آن به تو خواهم داد، از اموالی که در حجاز دارم.

عمر بن سعد گفت: من در کوفه بر جان خانواده ام از خشم ابن زیاد بیمناکم و می ترسم که آنها را از دم شمشیر گذراند.

امام حسین (علیه السلام) هنگامی که مشاهده کرد عمر بن سعد از تصمیم خود بازنمی گردد، از جای برخاست در حالی که می فرمود: تو را چه می شود؟ خداوند جان تو را به‌زودی در بستر بگیرد و تو را در روز قیامت نیامرزد، به خدا سوگند من می دانم از گندم عراق جز به مقداری اندک نخوری.

عمر بن سعد با تمسخر گفت: جو ما را بس است!

منبع:روز هشتم محرم در كربلا چه گذشت؟

روز هشتم محرم در كربلا چه گذشت؟

 

شب هفتم محرم متعلق به کیست؟

 

شب هفتم محرم مختص کیست؟

علی اصغر(ع) فرزند کوچک امام حسین(ع) و حضرت رباب دختر امرءالقیس است که با تیر سه شعبة حرمله بن کاهل اسدی به شهادت رسید. مصیبت علی اصغر(ع) برای حسین(ع) جان فرسا بود چنان که گریست و به خداوند عرض کرد: خدایا خودت میان ما و این قوم داوری کن.

آنان ما را فرا خواندند تا یاری کنند ولی برای کشتن ما کمر بسته اند. در این لحظه ندایی از آسمان رسید که: ای حسین(ع) در اندیشه اصغر(ع) مباش، هم اکنون دایه ای در بهشت برای شیر دادن به او آماده است. شب هفتم، شب رضاست.

حسین(ع) بهترین الگوی پایداری و رضآیت است. او پس از تحمل شهادت همه یاران و جوانانش، کودک شیرخوار خود را به میدان آورد. هنگامی که علی اصغر نیز فدا شد بر قضای الهی گردن نهاد و خطاب به خداوند گفت: ای خدا! چون تو این صحنه ها را می بینی تحمل این مصیبت ها بر من آسان می شود.

شهادت حضرت علی اضغر


در جزئیات کشته شدن وی اختلاف‌هایی است ولی در کل علما نحوه آن را اینگونه بیان می‌کنند

در روز عاشورا در کربلا علی اصغر(ع) شیرخوار بود و از تشنگی بی تاب شده بود امام حسین او را به میدان جنگ می‌برد و او را بر دو دستان خود قرار می‌دهد و می‌گوید

از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک نمانده‌است. نمی‌بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟ اگر مرا رحم نمی‌کنید حداقل به این کودک رحم کنید.

در این حال در بین سپاهیان عمر سعد تشکیک ایجاد شد که ما برای جنگیدن با کودکان نیامده‌ایم در این حال عمر سعد به حرمله دستور داد که با تیر سه شعبه کودک را بکشد و در این حین که حسین بن علی در حال گفتگو بود تیری از کمان حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید. حسین بن علی خون گلوی او را گرفت و به آسمان پاشید

منبع:شب هفتم محرم مختص کیست؟

شب هفتم محرم مختص کیست؟

شب هشتم ماه محرم به نام کیست؟

متن نوحه شب هشتم ماه محرم

شب هشتم محرم یکی از شب هایی است که برای مادرانی که جوانان خود را در جنگ یا حادثه از دست داده اند قابل درک است. در شب هشتم محرم علی اکبر فرزند امام حسین به شهادت رسید. برای خواندن متن نوحه شب هشتم محرم این مطلب را تا انتها بخوانید.

در شب هشتم محرم علی اکبر(ع) به میدان رفت. او فرزند بزرگ امام و نزدیک ترین فرد به ایشان است. چون غربت پدر را در میان خیل گرگ های خون آشام کوفه و شام می بیند، از همه یاران و افراد خاندان پیشی می گیرد و خود را در راه آرمانی فدا می کند. او گام به میدان می نهد تا حجت را تمام کند و شوق رسیدن به فیض شهادت را در دل یاران حسین(ع) قوت بخشد. علی اکبر(ع) الگوی سبقت گرفتن در شهادت است.

متن مداحی مداحان شب هشتم ماه محرم

خوب بنگر بر زمین مثل اینکه می گذارد پا پیمبر بر زمین
عرش اگر عرش خداست چونکه ساییده به پایش بارها سر بر زمین
او رجز می خواند و لرزه می اندازد از فریاد حیدر بر زمین
از حریفان نبرد قبل از اینکه سر بیافتد خورده پیکر بر زمین
تیغ می چرخاند و بی سر افتاده است لشکر روی لشکر بر زمین
دشت شد دریای نوح با قدی خم آمده خورشید محشر بر زمین
مثل اشک فاطمه آسمان لرزید تا افتاد اکبر بر زمین
زخم شد پیشانی اش تا کشد او را شبیه مرتضی در بر زمین
نیزه بالا رفته است بگذریم از اینکه پهلویش به زهرا رفته است
جام می ریزد به هم چهره ساقی در این هنگام می ریزد به هم

متن نوحه شب هشتم محرم

روی دستم زنده بمون پسرم
پیکرت رو تا به حرم ببرم
تپش ضعیف قلبت، داره بی صدا میشه
داره استخون سینه ات، از بدن جدا میشه
مادرت داره میون، خیمه ها فدا میشه
دم آخری غربت چشمات، مثل چشم برادرم شده
سر و دست و تموم پیکرت، مثل پهلوی مادرم شده
وای شاخه شمشاد حرم
وای پر شکسته کبوترم
وای یادگار برادرم
بی تو میمیرم گل پرپر من
تازه شد داغ علی اکبر من
نفسات پر از شراره است، نیمه جون شده تنت
تا دیدن زره نداری، همه با سنگ زدنت
به خدا شبیه قلبم، پر خونه پیرو هنت
رو لب و دهنت وای من، جای بوسه ی سم مرکبه
دیگه وقت عزا گرفتنه، عمو عباس و عمه زینبت
وای تشنه لب دست و پا زدی
وای تشنه لب ناله ها زدی
وای رو خاکا دست و پا زدی
وای هی باباتو صدا زدی

شعرشب هشتم محرم

تا گل لیلا آمد به میدان بلا با نوای علی پیش دشمن زد صلا
کای شما کوفیان من علی هستم هلا
من یل حیدرم / من علی اکبرم آمدم تا که محشر کنم در کربلا(۲)
انعکاس روی ماه پیغمبر شده با قدی فاطمی آمده و حیدر شده
عرصۀ کربلا عرصۀ محشر شده
آهوی حیدری با شور مادری یک تنه در دل لشکری لشکر شده
من یل حیدرم / من علی اکبرم آمدم تا که محشر کنم در کربلا(۲)
روی خاک افتاده سرو طوبای لیلا پیش چشم پدرش می زند دست و پا
شد از دم تیغ دشمنش ارباً اربا
بعد پر پر شدن بی دست و سر شدن علی اکبر شده، علیِ اکبر ها
من یل حیدرم / من علی اکبرم آمدم تا که محشر کنم در کربلا(۲)
متن نوحه برای مداحان شب هشتم محرم
عالم به علی نازد و مولا به اباالفضل عباس بنازد به وفای علی اکبر (۲)
ای یل خیمۀ ارباب دو عالم علی اکبر ای نسیم خوش شبهای محرم علی اکبر
دل برده حسین از همۀ عالم و آدم دل برده ز ارباب صدای علی اکبر (۲)
ای تو آیینۀ سیمای پیمبر علی اکبر ای رجزهای تو طوفانی چو حیدر علی اکبر
همه عالم فدایت که تویی عشق مطلق به فدایت که گفتی أوَلَصنا عَلَی الحَق
بی تابی ارباب دلیلش شده زینب زینب شده بی تاب برای علی اکبر (۲)
آه شدم زخمی زخمهای تن تو، علی اکبر آه پراکنده شد اعضای تن تو علی اکبر
جلوی چشم بابا شده فرق تو منشق به فدایت که گفتی أوَلَصنا عَلَی الحَق

منبع:متن نوحه شب هشتم ماه محرم

متن نوحه شب هشتم ماه محرم

قرص ولتارن چیست؟

قرص ولتارن چیست؟

هشدار: داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی( شامل دیکلوفناک) به ندرتا ممکن است خطر حمله ی قلبی و یا سکته ی مغزی را افزایش دهند. اگر فرد بیماری قبلی یا عوامل خطر آن را داشته باشد ( سیگار کشیدن، شرح حال بیماری قلبی، فشار خون بالا و یا دیابت) ممکن است این خطر بیشتر هم بشود. این دارو نباید درست قبل یا بعد از جراحی بای پس قلبی استفاده شود.

این دارو ندرتا ممکن است خونریزی جدی معده ای یا روده ای بدهد.

اگر هر یک از عوارض جانبی جدی زیر رخ داد، فورا مصرف این دارو را متوقف کنید و از پزشک کمک بگیرید:

دیکلوفناک برای تسکین درد، التهاب، سفتی مفصل در اثر آرتریت استفاده می شود. کاهش این علائم نیازمند فعالیت های روزانه ی بدنی بیشتری است. این دارو جزء داروهای دسته ی NSAIDs ( داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی محسوب می شود).

این دارو ممکن است برای مشکلاتی نظیر درد دندان، درد عضلانی، درد پس از جراحی هم استفاده شود.

بخش اطلاعات دارویی آن را مطالعه کنید و حتما از پزشک مشورت بگیرید.

این دارو از راه دهان با یک لیوان پر آب استفاده می شود. حداقل ۱۰ دقیقه پس از مصرف این دارو دراز نکشید. اگر مشکل معده دارید این دارو با شکم خالی استفاده نشود.

کل این دارو را بلع کنید، و آن را له نکنید و نجوید.

دوز این دارو به وضعیت طبی و سن و پاسخ درمانی وابسته است. سر خود دوز این دارو را افزایش ندهید.

عوارض جانبی قرص ولتارن
ممکن است موارد زیر رخ دهد:
اگر هر یک از این عوارض پابرجا ماند و یا بدتر شد به پزشک فورا اطلاع دهید.

این دارو ممکن است فشار خون را بالا ببرد، پس باید فشار خون مرتب چک شود.

به یاد داشته باشید که پزشک به این علت این دارو را برای شما تجویز کرده است که مزایای آن از معایب آن بیشتر است البته هر دارویی عوارض مخصوص به خود را دارد.

اگر هر یک از عوارض جانبی زیر رخ داد فورا به پزشک اطلاع دهید:

اگر عوارض جدی و لی نادر زیر رخ داد فورا به پزشک اطلاع دهید:

این دارو ممکن است ندرتا بیماری کبدی جدی و حتی کشنده بدهد. اگر این علائم را داشتید فورا به پزشک مراجعه کنید:

واکنش آلرژیک جدی به این دارو نادر است. اگر عوارض زیر را داشتید فورا به پزشک اطلاع دهید:

پیش از استفاده از این دارو در مورد تمامی آلرژی های احتمالی به سایر NSAID ها به پزشک اطلاع دهید. این دارو ممکن است شامل موادی باشد که باعث مشکلات آلرژیک شود.

پیش از استفاده از این دارو شرح حال طبی کاملی از خود به پزشک ارائه دهید، شامل:

مشکلات کلیوی گاها ممکن است در اثر استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی رخ دهد، مثل دیکلوفناک. اگر فرد دچار کم آبی باشد، نارسایی قلبی یا بیماری کلیوی داشته باشد و یا بالغ مسن باشد ممکن است این حالت محتمل تر باشد. در این حالت باید مقدار زیادی آب برای پیشگیری از دهیدراته شدن مصرف کرد.

تداخلات دارویی ممکن است بر روی عملکرد این دارو اثر داشته باشد و یا خطرات جانبی جدی آن را افزایش دهد. البته این موضوع شامل تمامی تداخلات دارویی نمی شود. لیستی از داروهای مصرفی خود را به پزشک ارائه دهید.

برخی از تداخلات دارویی آن عبارتند از:
این دارو ممکن است در صورت مصرف با سایر داروهای رقیق کننده ی خون، خونریزی را افزایش دهد.

پیش از استفاده از این دارو در مورد تمامی داروهای تجویز شده/ بدون نسخه و یا داروهای گیاهی به پزشک اطلاع دهید.
مصرف بیش از حد ( اوور دوز)

علائم اووردوز با این دارو عبارتند از:
اگر به اووردوز این دارو مشکوک بودید، با بخش مسمومیت ها و یا اورژانس بیمارستان تماس بگیرید.

تست های آزمایشگاهی و / یا طبی ( تست های کبدی یا کلیوی) می بایست به صورت دوره ای برای بررسی پیشرفت بیماری و یا بررسی عوارض جانبی انجام شود.

منبع:قرص ولتارن چیست؟

قرص ولتارن چیست؟

قرص دزوسپتیو برای چیست؟

دزوسپتیو (Desoceptive) با نام تجاری مارولون (Marvelon) یک قرص نوع پیشگیری از بارداری می باشد.
قرص دزوسپتیو شامل دو مواد تشکیل دهنده فعال به نام های اتینیل استرادیول (ethinylestradiol) و دزوژسترل (desogestrel) می باشد.
این نسخه های مصنوعی همان هورمون های جنسی زنانه ، استروژن و پروژسترون هستند٬ اتینیل استرادیول یک نسخه مصنوعی هورمون استروژن و دزوژسترل “نسل سوم” شکل مصنوعی پروژسترون می باشد .
این دارو ممکن است تحت نام های تجاری مختلف و یا در شکل های گوناگون در دسترس باشد٬ هر نام تجاری خاص از این دارو فقط برای شرایط شما و توسط پزشک تجویز می شود .
این قرص ضد بارداری شما را در برابر عفونت های منتقله از راه جنسی محافظت نمی کند، بنابراین شما ممکن است هنوز نیاز به استفاده از کاندوم داشته باشید.
زنان که برای اولین بار از داروهای ضد بارداری استفاده می نمایند٬ ممکن است بی نظمی های قاعدگی مانند لکه بینی ، خونریزی و یا دوره های قاعدگی از دست رفته را تجربه کنند.
با پزشک خود مشورت کنید در صورتی که خونریزی ادامه یابد .
دکتر شما ممکن است این دارو را برای شرایط خارج از فهرست و مقالات یا اطلاعات دارو تجویز کرده باشد٬ به همین دلیل لطفا از پیشنهاد این دارو برای اطرافیان و دوستان خودداری نمایید.

توضیحات دارو
نام ژنریک: دزوسپتیو (Desoceptive)
نام تجاری: مارولون (Marvelon)
کلاس درمانی: ضد بارداری / جلوگیری از بارداری
کلاس دارویی: کنتراسپتیو دی ای (Contraceptive DE)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی
رده بندی بارداری : گروه X
اگر شما باردار هستید نباید از این دارو استفاده نمایید زیر دزوژسترل و اتینیل استرادیول میتواند به جنین شما آسیب برسانند و یا حتی ممکن است باعث نقض در هنگام تولد شود
اگر شما در حین مصرف دارو٬ باردار شدید٬ هرگز به صورت سرخود مصرف این دارو را قطع نکنید و درباره قطع مصرف دارو حتما پزشک خود را در جریان قرار دهید
هورمون های موجود در دزوسپتیو می تواند به شیر مادر منتقل شود و به کودک شیرخوار آسیب برساند. این دارو همچنین ممکن است باعث کاهش تولید شیر مادر شود.

نکات مهم قبل از مصرف دارو
چه کسی نباید از دزوسپتیو را استفاده کنند؟
اگر شما دارای هر کدام از شرایط و بیماری های زیر میباشید٬ مصرف دزوسپتیو برای شما ممنوع می باشد
اگر شما به اتینیل استرادیول ، دزوژسترل و یا هر مواد تشکیل دهنده این دارو حساسیت دارید
دوران بارداری
بیماری فعال کبدی
هر ضایعه چشم ناشی از بیماری های عروقی ، مانند از دست دادن نسبی یا کامل بینایی یا نقص در زمینه های بصری
یک حملهء قلبی داشته اید
تومور متکی به استروژن
سرطان پستان
تومورهای خوش خیم یا بدخیم کبدی
اختلالات عروق مغزی (مانند سکته مغزی )
مبتلا به بیماری عروق کرونر و یا بیماری های قلبی دریچه ای
میگرن
پانکراتیت
زردی استروئید وابسته ، زردی کلستاتیک ، سابقه زردی بارداری
ترومبوفلبیت یا اختلالات ترومبوآمبولیک
وجود عوامل شدید خطر ابتلا به ترومبوز
خونریزی غیر طبیعی واژینال به طور بارز

فراموشی یک عدد از قرص های ضد بارداری می تواند خطر ابتلا به باردار شدن را افزایش می دهد٬ اگر شما فراموش کرده اید در وقت مناسب این دارو را مصرف کنید با دقت دستورالعمل “دوز از دست رفته” در کاتولیک دارو را دنبال کنید

مصرف برخی از داروها به همراه داروهای ضد بارداری٬ پیشگیری از حاملگی را کاهش میدهد از جمله آنتی بیوتیک ها، داروهای هپاتیت C، داروهای HIV / AIDS، داروهای تشنج، آرام بخش ها و یا نمک اسید باربیتوریک . به این منظور در مورد تمام داروهای دیگری که استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید .

عوارض جانبی دزوسپتیو
اگر شما پس از مصرف این دارو دچار عوارض زیر شدید ٬ پزشک و داروساز خود را در جریان قرار دهید .
درد شکمی یا نفخ
آکنه ( معمولا پس از ۳ ماه درمان رایج است )
درد پستان ، حساسیت به لمس، تورم
لکه های قهوه ای رنگ در پوست
سرگیجه
به دست آوردن یا از دست دادن موهای صورت و بدن .
افزایش یا کاهش علاقه به رابطه جنسی
افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
تهوع
تورم مچ پا
خستگی یا ضعف غیر معمول
استفراغ
افزایش وزن و یا از دست دادن آن

عوارض جانبی شایع و جدی
اگر شما پس از مصرف این دارو دچار هر یک از عارضه های جدی زیر شدید٬ مصرف این دارو را متوقف نموده و سریعا با پزشک خود تماس گرفته و او را در جریان قرار دهید .
درد معده یا شکم ( ناگهانی، شدید و یا ادامه دار )
سرفه خونی
تشنج
درد سینه (فشار یا سنگینی قفسه سینه)
سردرد ( شدید یا ناگهانی )
از دست دادن هماهنگی ( ناگهانی )
از دست دادن بینایی و یا تغییری در بینایی ( ناگهانی )
درد در قفسه سینه، کشاله ران، یا پا (به خصوص در ساق پا )
تنگی نفس ( ناگهانی و یا با علت ناشناخته )
ضعف، بی حسی ، یا درد در بازو یا پا ( با علت ناشناخته )

سایر عوارض جانبی
اگر چه بیشتر از عوارض جانبی ذکر شده در زیر اغلب اتفاق نمی افتد ، اما اگر آنها را نادیده بگیرید آنها می تواند به مشکلات جدی تری منجر شوند .
در اسرع وقت اگر هر یک از عوارض زیر رخ داد با پزشک خود تماس گرفته و او را در جریان قرار دهید .
توده های پستان ( زنان با سابقه بیماری پستان )
تغییر در الگوی خونریزی رحمی در طول و یا بین دوره های قاعدگی ، مانند :
خونریزی لکه بینی بین دوره
توقف کامل خونریزی قاعدگی برای چند ماه در یک ردیف، و یا توقف خونریزی قاعدگی که تنها گاهی اوقات رخ می دهد
در طول دوره خونریزی کاهش یافته است
خونریزی طولانی مدت در طول دوره
افسردگی
برای زنان که دود تنباکو استعمال می کنند (قلیان یا سیگار) :
درد در معده، سمت ، یا شکم
چشم زرد یا پوست
برای زنان مبتلا به دیابت : افزایش خفیف قند خون ( ضعف ، تهوع، پوست رنگ پریده ، یا عرق کردن )
سردرد یا میگرن ( برای بسیاری از زنان ، سردرد ممکن است کاهش یابد اما برای افراد اندکی ممکن است افزایش یابد )
افزایش فشار خون
تورم ، درد یا حساسیت به لمس در ناحیه بالای شکم
عفونت واژن با خارش واژن یا تحریک و یا ترشح غلیظ، سفید و یا کشک مانند
توجه : لخته شدن خون : همانطور که با هر قرص های ضد بارداری هورمونی ، خطر ابتلا به لخته شدن خون وجود دارد. به پزشک خود بگویید اگر شما سابقه لخته شدن خون و یا در خطر ابتلا به لخته شدن خون می باشید
تداخلات دارویی Drug Interactionsside effects
داروهای دیگر ممکن است توسط دزوسپتیو تحت تاثیر قرار گیرند٬ قبل از استفاده از این دارو، با دکتر خود در مورد تمام نسخه ها و داروهایی که استفاده می کنید بگویید. این شامل ویتامین ها، مواد معدنی، داروهای گیاهی و داروهای تجویز شده توسط پزشکان دیگر و … است .

منبع:قرص دزوسپتیو برای چیست؟

قرص دزوسپتیو برای چیست؟

قرص سیتالوپرام چیست؟

سیتالوپرام (Citalopram) یکی از داروهای مقابله با افسردگی می‌باشد که با بالا بردن میزان ترشح سروتونین (ماده‌ای که به مغز برای حفظ تعادل کمک می‌دهد)، معمولا به عنوان دارویی برای بهبود مشکلات و بیماری‌‌های روحی و روانی مانند افسردگی تجویز می‌شود. این دارو احتمال بهبودی شرایط روحی و زندگی شخص را بالا می‌برد. اثرگذاری این دارو بر مشکلاتی نظیر استرس و اضطراب، فوبیا و ترس از اجتماع و وسواس نیز هست. برای مصرف این دارو می‌بایست به این مسئله که روش قطع کردن و کنار گذاشتن آن چگونه خواهد بود توجه کرد چون‌که این دارو بر ریتم و نوع ترشحات شیمیایی توسط مغز تاثیر گذاشته و آن را تغییر می‌دهد لذا قطع غیر اصولی آن خطرات بسیار جدی را به دنبال دارد.

آشنایی با انواع مختلف سیتالوپرام

این دارو در ۲ حالت وجود دارد:

قرص‌های خط‌ دار صورتی رنگ در دوزهای ۱۰ و ۲۰ میلی گرم
محلول خوراکی

موارد مصرف سیتالوپرام چیست؟

همانطور که گفته شد این داروی معمولا برای بهبودی و درمان افسردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر موارد مصرف آن می‌شود به درمان مشکلات قبل از قاعدگی، درمان گرگرفتگی پس از یائسگی، اختلالات ترس، وسواس، استرس‌ها و ترس‌های پس از سانحه،مشکلات پرخوری و بی اشتهایی عصبی و مشکلاتی از این قبیل می‌باشد.

تداخل‌های دارویی سیتالوپرام
در مصرف داروهای مختلف امکان ازدیاد اثر و یا کاهش اثر یکدیگر وجود دارد. این مسئله در مصرف این قرص به این صورت است که در صورتی که تاثیرگذاری آن کاهش یابد امکان بهبود اختلالات روحی را از دست می‌دهد و در صورتی که افزایش یابد عوارض خطرناکی را به دنبال خواهد داشت. پس با توجه به اهمیت این مساله، در صورت هرگونه تغییر در رویه خوردن داروها و یا اضافه شدن دارو‌های شیمیایی و گیاهی می‌بایست با پزشک خود مشورت لازم را برای تنظیم دوز مصرفی آن انجام داد.

ترکیب شدن داروهای مهار کننده سروتونین مانند سیتالوپرام با داروهای اکسیداز تک آمین از جمله:

سیلیجیلین
فنلزین
ترانیل سیپرومین
ایزوکاربوکسازید
تریپتوفان
مسبب ایجاد مشکلاتی مثل سرگیجه، ایجاد لرزش در بدن، اختلال بیش فعالی و بالا رفتن فشار خون می‌شود. پس دقت داشته باشید که در صورت ایجاد تغییر در روش درمان و داروها باید بین قطع کردن مصرف یک دارو و شروع مصرف دارویی دیگر ۱۴ روز فاصله وجود داشته باشد. مصرف این قرص به همراه مصرف آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی باعث ایجاد خون‌ریزی در ناحیه فوقانی دستگاه گوارش می‌شود.

عوارض مصرف سیتالوپرام چیست؟
حتما به این مسئله توجه کنید که بروز این علایم معمولا به صورت کم و خفیف بوده و و پس ار مدتی از بین می‌رود.اما هنگامی که این علایم شدید شود یا به صورت مداوم ادامه پیدا کند و قطع نشود حتما باید به پزشک مراجعه شود. معمولا عوارض مصرف این دارو شامل موارد زیر می‌باشد:

لرزش بدن
احساس خواب آلودگی و مشکلات خواب
خشک شدن دهان
حالت تهوع
گیجی سر
تار شدن دید
عرق کردن بدن بیشتر از حد معمول
احساس درد در شکم
افزایش بزاق دهان
ایجاد سینوزیت و آبریزش بینی
تب کردن
اسهال
کاهش اشتها
پایین آمدن فشار خون
کاهش میل جنسی
در صورتی که علایم زیر را بعد از مصرف سیتالوپرام مشاهده کردید حتما با اورژانس تماس بگیرید:

احساس تنگ شدن نفس
ایجاد مشکل در بلعیدن غذا
تورم دهان و صورت
ایجاد خارش شدید روی پوست
وجود مشکل در حرکات بدن
افزایش ادرار به صورت بیش از حد
ایجاد تشنج
گرفتگی و سفتی شدید عضلات
تغییر در ریتم ضربان قلب
غش کردن و اختلال در سطح هوشیاری
احساس تغییر در بینایی
مدفوع خونی رنگ و یا بسیار تیره
چنانچه چاره‌ای جز مصرف دارو ندارید بهتر است قبل از اینکه درباره عوارض مصرف آن نگران شوید با راهکارهای مقابله با آن‌ها آشنا شوید. با این کار می توانید تا حد زیادی از خطراتی که شما را تهدید می‌کند در امان باشید.

منبع:قرص سیتالوپرام چیست؟

قرص سیتالوپرام چیست؟

قرص دپاکین چیست؟

قرص دپاکین چیست؟

دپاکین تنها در صورت تجویز شدن توسط دکتر در دسترس می باشد. این دارو ممکن است به عنوان بخشی از درمان ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد به این معناست که باید این دارو را همراه با دیگر داروها مصرف کنید. یکی از موارد کاربرد این دارو درمان سردرد های میگرن می باشد. تا پایان مطلب با بررسی اطلاعات دارویی قرص دپاکین همراه ما باشید.

قرص دپاکین یک داروی خوراکی است که برای درمان تشنج مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو ممکن است عوارض خطرناکی برای کبد به همراه داشته باشد. دپاکین تحت هیچ عنوان نباید برای کودکان زیر دو سال تجویز شود. همچنین مصرف این قرص ممکن است تفکرات خود کشی را افزایش دهد. بنابراین حتما این دارو را تحت تجویز پزشک و تحت مراقبت او مورد استفاده قرار دهید.

اطلاعات دارویی قرص دپاکین
قبل از مصرف هر گونه دارو بهتر است بروشور دارو را با دقت مطالعه نمایید و با پزشک خود مشورت کنید تا بتوانید عوارش جانبی و احتمالی ناشی از دارو ها را تا حد ممکن کاهش دهید. این مساله را بخاطر داشته باشید که از آنجا که پزشک شما تشخیص داده است فواید دپاکین بیش از عوارض آن می باشد برای شما تجویز کرده است.


موارد کاربرد و نحوه مصرف دپاکین


قرص دپاکین برای درمان تشنج و اختلالات ذهنی و رفتاری ( اختلال دو قطبی)، پیشگیری از سردرد های میگرن مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این دارو باعث می شود سطوح مواد معدنی در ذهن بطور طبیعی در حالت تعادل قرار بگیرند. راهنما دارو و بروشور همراه با دارو را قبل از استفاده از آن به دقت مطالعه نمایید. اگر شما در مورد این قرص سوالی دارید می توانید از پزشک و یا متخصص خود سوال نمایید. دپاکین را دقیقا طبق تجویز پزشک و از طریق دهان مصرف نمایید. اگر ناراحتی معده دارید بهتر است این دارو را با غذا میل نمایید. این قرص را به یکباره و بطور کامل بخورید هرگز این قرص را نصف نکنید و یا نجوید زیرا ممکن است باعث ناراحتی دهان یا گلو شود. دوز مصرف معمول قرص دپاکین به سن، وزن، شرایط پزشکی، واکنش به دارو و دیگر داروهایی که همراه با آن مصرف می شوند بستگی دارد. قبل از مصرف این قرص دکتر خود را در جریان تمام داروهایی که مصرف می کنید قرار دهید. از این دارو بطور منظم استفاده کنید تا بهترین نتیجه را از آن بدست آورید. آن را هر روز در ساعت مشخصی مصرف کنید تا مقداری از دارو بطور دائم در خون شما باقی بماند. اگر از دپاکین برای تشنج استفاده می کنید بدون مشورت با پزشک مصرف آن را قطع نکنید. اگر مصرف این دارو بطور ناگهانی متوقف شود ممکن است شرایط شما بدتر شود. دوز مصرفی شما ممکن است به تدریج کاهش پیدا کند. این قرص برای سردرد های حاد میگرن مورد استفاده قرار نمی گیرد. برای حملات شدید میگرن با توجه به دستور پزشک خود از دیگر دارو ها استفاده کنید. اگر شرایط شما بهبود نیافت پزشک خود را در جریان قرار دهید.


عوارض جانبی و احتمالی مصرف قرص های دپاکین
سردردها
مشکلات خواب
ضعف
استفراغ
حالت تهوع
لرزش
سرگیجه
ناراحتی های معده
تاری دید یا دوتایی شدن دید
اسهال
افزایش اشتها
افزایش وزن
ریزش مو
مشکل در راه رفتن یا هماهنگی اعضا


واکنش های دارویی قرص دپاکین
قرص دپاکین می تواند با دیگر داروها، ویتامین ها یا داروهای گیاهی واکنش پیدا کند. برای پیشگیری از این واکنش ها دکتر شما باید تمام داروهای مصرفی را با دقت کنترل کند. در مورد تمام داروها، ویتامین ها و داروهای گیاهی که مصرف می کنید دکتر خود را در جریان قرار دهید. نباید همراه با این دارو از نوشیدنی های الکلی استفاده کنید. مصرف الکل ممکن است مشکلات خواب یا سرگیجه را بدتر کند.

داروهای برای اضطراب مثل کلونازپام و دیازپام
وارفارین
کاربامازپین
آمی تریپتیلین
نورتریپتیلین
تولباتامید
زیدوودین
آسپرین
ریفامپین
احتیاط در مصرف دپاکین
قبل از مصرف قرص دپاکین اگر به مواد سازنده آن و یا دیگر مواد حساسیت دارید پزشک و یا متخصص خود را در جریان قرار دهید. این محصول ممکن است حاوی مواد غیر فعال که باعث ایجاد واکنش های حساسیتی یا دیگر مشکلات می شوند باشند. قبل از مصرف این قرص پزشک و یا متخصص خود را در جریان تاریخچه پزشکی خود قرار دهید بویژه اگر به بیماری هایی مثل بیماری های کبد، تورم پانکراس، اختلالات متابولیسم، اعتیاد به الکل، مشکلات خونریزی، اختلالات ذهنی، کمبود آب بدن و کمبود مواد مغذی موجود در بدن مبتلا هستید. این دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی، تاری دید یا سرگیجه شود، بنابراین هنگام مصرف دارو فعالیت هایی که به هوشیاری کامل نیاز دارد را انجام ندهید. استفاده از این دارو هنگام حاملگی توصیه نمی شود زیرا ممکن است به نوزاد به دنیا نیامده آسیب برساند. از آنجا که این دارو به شیر مادر انتقال پیدا می کند قبل از مصرف دپاکین در دوران شیر دهی با پزشک خود مشورت کنید.

منبع:قرص دپاکین چیست؟

قرص دپاکین چیست؟